Izvođenje radova na dogradnji DV 110 kV br 115 4 na TS Požega čvor Beljina

Opis projekta:

Završeni radovi na rekonstrukciji i izmeštanju DV 110 kV broj 115/4 TS Požega – TS Čvor Beljina u zoni ukrštanja sa autoputem E-763 Beograd – Južni Jadran, deonica Pakovraće – Požega. Izvedena je demontaža stare trase dalekovoda u dužini 1,2 km proizvodnja i ugradnja šest novih čelično-rešetkastih stubova tipa “Jela”, nabavka i ugradnja novih provodnika, izolatora, zaštitnog užeta, ovesne i spoljne opreme.

Izvođenje radova na dogradnji DV 110 kV br 115 4 na TS Požega čvor Beljina

Godina početka/završetka:

2023 – 2023

Lokacija:

Mesne zajednice Markovica i Rtavi, opština Lučani

Investitor:

China Communication Construction Company Ltd

Detalji projekta

Opis trase

Trasa postojećeg dalekovoda 110 kV broj 115/4 se poklapala sa novoprojektovanim mostom broj 15 projektovanog autoputa E-763 u dužini od približno 800 m. Zbog toga se javila potreba za rekonstrukcijom i izmeštanjem dalekovoda. Na novoj trasi dalekovoda obezbeđeno je ukrštanje pod približno pravim uglom sa budućim autoputem i potom paralelno vođenje sa autoputem na propisnom rastojanju. Izrađena su tri nova ugaono zatezna i tri nova noseća stuba, proizvedena i montirana, nova pocinkovana čelično rešetkasta konstrukcija koja je po ugradnji zaštićena duplex sistemom antikorozivne zaštite. Na rekonstruisanoj deonici ugrađeni su novi provodnici AL/ČE 240/40 mm². Zaštitno uže ČE 50 mm², stakleni izolator U120B, ovesna i spoljna oprema.

Društveni i ekonomski interes

Rekonstrukcija izvedena na ovakav način obezbediće bezbedan i kvalitetan prenos električne energije, kao i bezbedno odvijanje saobraćaja u zoni ukrštanja energetskog objekta i putne infrastrukture.

 

DV 220 kV TS Bajina Bašta (čvor Vardište) – HE Bistrica

Opis projekta:

Uvođenje postojećeg dalekovoda 220 kV Bajina Bašta (čvor Vardište) – HE Bistrica u novu trafostanicu Bistrica. Uvođenje ovog dalekovoda je deo kompletnog raspleta dalekovoda 110 kV i 220 kV kod nove trafostanice 220/110 kV Bistrica.

DV 220 kV TS Bajina Bašta (čvor Vardište) – HE Bistrica

Godina početka/završetka:

2020 – 2022

Lokacija:

Opština Nova Varoš

Investitor:

Elektromreža Srbije ad Beograd

Detalji projekta

Opis trase

Dalekovod se uvodi po principu ulaz-izlaz, a priključuje u TS Bistrica na dalekovod u pravcu trafostanice Bajina Bašta. (čvor Vardište), u pravcu HE Bistrica. Zemljište po kom su postavljene trase je pod njivama i livadama i velikim delom pod šumom. Veći deo seoskih puteva sa tvrdom podlogom obezbeđuje pristupačnost na velikom delu trase do trafostanice Bistrica. Dužina uvođenja po novim trasama iznosi 9,1 km za pravac HE Bistrica, odnosno 8,5 km za pravac TS Bajina Bašta (čvor Vardište).

Društveni i ekonomski interes

U cilju uklanjanja “krutog” elektroenergetskog čvorišta u TS Vardište, stabilnijeg rada i dugoročnog obezbeđenja napajanja električnom energijom potrošača na području Nove Varoši, Čajetine, Priboja, Prijepolja, Sjenice, Novog Pazara, Raške i Tutina javila se potreba za izgradnjom nove trafostanice 220/110 kV Bistrica. Projekat dalekovoda ne podrazumeva korišćenje materija ili materijala koji su toksični ili opasni po ljudsko zdravllje ili životnu sredinu (flora, fauna, snabdevanje vodom). Dalekovod u toku rada po svojoj prirodi nema potreba za bilo kakvom energijom, energentom, sirovinom i ne proizvodi i ne ispušta nikakve produkte, pa kao takav objekat ne utiče na stanje voda (površinskih i nadzemnih), na okolno tlo, na stanje kvaliteta vazduha, i na floru i faunu.

 

DV 2×35 kV 110/35/10 kV “Niš 15”- Doljevac – TS 35/10 kV “Klisura”,
TS 35/10 kV “Žitorađa”

Opis projekta:

Ovim projektom je predviđeno izvođenje radova na izgradnji novog dvostrukog dalekovoda 2×35kV od DV 35 kV TS 35/10 kV „Klisura“ – TS 35/10 kV „Žitorađa“ do TS 110/35/10 kV „Niš 15“ (Doljevac), uz uvođenje u TS „Niš 15“ (Doljevac).
Izgradnja ovog voda za cilj ima poboljšanja elektroenergetskih prilika u na teritoriji opštine Doljevac i okolnih lokaliteta. Izgradnjom ovog dalekovoda obezbeđuje se stabilno napajanje TS 35/10 kV „Klisura“ gde se rešava problem održavanja naponskog nivoa, sigurnost napajanja kao i mogućnost budućeg proširenja kapaciteta ove trafostanice.

Vod se sastoji od kablovske deonice od TS „Niš 15“ (Doljevac), do stuba broj 1, u dužini od 482,55 m i nadzemne deonice u dužini od 2296,90 m od stuba broj 1 do stuba broj 15.

Projekat Niš - Doljevac - Žitorađa

Godina početka/završetka:

mart 2019 / februar 2020.

Lokacija:

Doljevac

Investitor:

Operator distributivnog sistema “EPS Distribucija” d.o.o. Beograd

Detalji projekta

Opis trase

Prilikom opisa trase novog voda 2×35 kV kao referentni smer trase usvojen je smer od TS „Niš 15“ (Doljevac) ka postojećem DV 35 kV TS „Klisura“ – TS „Žitorađa“.

Kablovski vodovi izlaze iz TS „Niš 15“ (Doljevac) sa njene južne strane i po izlasku iz ograđenog dela usmerevaju se na zapad kako bi obišli TS. Trasa, zatim, skreće u desno i prati nasip platoa same transformatorske stanice, kojeg obilazi i nastavlja u pravcu severa ka pristupnoj saobraćajnici za TS „Niš 15“ (Doljevac). Za prolazak ispod pristupne saobraćajnice za TS iskorišćena je postojeća kablovska kanalizacija. Po izlasku kablovske kanalizacije, trasa voda skreće blago levo i približava se državnom putu II A reda broj 158 (km 194+728). Dalje, vodi blago desno (po izlasku iz nove kablovske kanalizacije ispod poljskog puta) i nastavlja duž državnog puta. Kablovski vod zadržava taj pravac sve do lokacije prvog stubnog mesta (km 194+389) gde se odvaja od državnog puta II A-158 i dolazi do novog stuba nadzemnog voda broj 1.

Paralelno sa projektovanim kablovskim vodovima 35 kV, položena je jedna HDPE cev prečnika 50 mm kroz koju je postavljen optički kabl.

Duž trase kablovskog voda izgrađena su kablovska okna za telekomunikacioni vod. Optički kabl se završava unutar objekta TS „Niš 15“ (Doljevac) na završnoj optičkoj kutiji i na stubu broj 1.

Kompletan kablovski vod je položen delom u zelenoj površini, a pri prelasku ispod priključnog puta za TS „Niš 15“ (Doljevac), provlači se kroz postojeću kablovsku kanalizaciju.

Trasa nadzemne deonice ima generalni pravac jug-sever. Od novog stuba broj 1 do novog stuba broj 15 nadzemni vod je izveden kao dvosistemski na čelično-rešetkastim stubovima. Dalekovod je trasiran na ravnom terenu prekrivenom obradivim zemljištem.

Stub broj 15 je postavljen na potezu postojećeg DV 35 kV TS „Klisura“ – TS „Žitorađa“. Na taj način je obezbeđeno da se pravac postojećeg voda poklapa sa pravcem x-ose stuba.

Društveni i ekonomski interes

Izgradnjom ovog dalekovoda obezbeđuje se stabilno napajanje TS 35/10 kV „Klisura“ gde se rešava problem održavanja naponskog nivoa i obezbeđuje sigurnost napajanja kao i mogućnost budućeg proširenja kapaciteta ove trafo-stanice.

Pored direktnih očekivanih efekata u pogledu funkcionisanja samog energetskog sistema u elektroenergetskoj mreži Doljevca, postoje i brojni indirektni uticaji.

Sve ovo je u funkciji održivog privrednog razvoja celokupnog područja ne samo u pogledu snabdevanja postojećeg konzuma već i u potencijalima za razvoj budućih investicija. Ekonomski efekti gradnje dalekovoda nastaju i zbog relativno velikog domaćeg učešća radne snage i industrije, praktično bez uvoza opreme iz inostranstva.

Sam efekat planiranja će se odraziti kroz jasno definisanje pravila građenja objekata na prostoru planske razrade, radi kompletnog utvrđivanja uslova prostornog uređenja, regulacije i izgradnje dalekovoda sa pratećom infrastrukturom.

 

DV 2×110 kV TS Alibunar – priključno razvodno postrojenje Košava

Opis projekta:

Izgradnja dalekovoda za potrebe priključenja vetro elektrane Košava na prenosni sistem.

Godina početka/završetka:

2018 – 2019

Lokacija:

Južnobanatski okrug – naselje
Izbište i Uljma, Vršac

Investitor:

Prime General Constructions doo Beograd
Investitor: EMS
Finansijer: MK Fintel Wind a.d. Beograd

Detalji projekta

Tehnički deo

U toku jedne građevinske sezone izgrađeno je 7,7 km novog dalekovoda. Ukupno je izgrađeno 34 nova čelično-rešetkasta stuba tipa „Bure“.

Na kompletnoj deonici urađeni su i elektromontažni radovi, odnosno odrađeno je opremanje sistema sa provodnikom 3×SRPS N.C1.351-240/40- Al/Č od PRP Košava do postojećeg stuba br. 154 DV 151/3. U prvoj fazi je montiran samo jedan sistem provodnika. Takođe na pomenutoj trasi ugrađeno je i OPGW uže sa 48 optičkih vlakana, po oba vrha.

Društveni i ekonomski interes

Strategijom razvoja republike Srbije, predviđena je izgradnja vetroelektrana.

U regionu Vršca, jedna od planiranih je i VE Košava sa dalekovodima za priključenje VE Košava na prenosnu mrežu.

Priključenje vetroelektrane na mrežu će se vršiti preko planiranog priključnog razvodnog postrojenja 110 kV. Na PRP 110 kV biće priključen DV br.151/3 izgradnjom novog DV 2×110 kV PRP Košava – TS Alibunar, do tačke priključenja na DV br.151/3. Do tačke priključenja na DV br.151/3 (stub br. 154) vod će se graditi kao dvosistemski sa opremanjem jednog sistema. Na PRP 110 kV biće priključen i DV 110 kV TS Košava – TS Vršac 1. Vod će koristiti deo trase postojećeg DV br.151/3 ispred TS Vršac.

Razlog gradnje vodova DV 2×110 kV PRP Košava – TS Alibunar do tačke priključenja na DV 151/3 i DV 110 kV TS Košava – TS Vršac 1 je priključenje VE Košava na prenosni sistem. Deo trase između tačaka priključenja novih vodova ostaje nedemontiran, tj. zadržavaju se provodnici i oprema na ovoj deonici uz ankerisanje krajnjih stubova.

 

DV 35 kV Ralja – Ripanj

Opis projekta:

Zamena izolacije i provodnika.

Godina početka/završetka:

2012 – 2013

Lokacija:

Beograd

Investitor:

EPS – ED Beograd

Detalji projekta

Tehnički deo

Zamena postojećeih K3 izolatorskih lanaca i ugradnja novih štapnih izolatora, demontaža postojećeg provodnika 70 mm² i ugradnja novog 95 mm², obeležavanje stubova i oznaka faza.

Društveni i ekonomski interes

Cilj je stabilnije napajanje.

 

DV 110 kV br.1127 Krajevo 1 – Kraljevo 2, uvođenje u TS Kraljevo 6

Opis projekta:

Izvođenje radova na izgradnji dalekovoda 110 kV za priključenje TS 110/10 kV Ribnica.

Godina početka/završetka:

2017 – 2018

Lokacija:

Kraljevo

Investitor:

EMS

Detalji projekta

Tehnički deo

Izvođenje radova na izgradnji DV 2×110 kV za potrebe priključenja na TS 110/10 kV Kraljevo 6 (Ribnica) na prenosni sistem. Dužina novoizgrađene trase dalekovoda je 3,5 km. Ukupno je izgrađeno 17 novih stubova, od čega 12 čelično-rešetkastih stubova smanjenih dimenzija i 5 cevnih, poligonalnih, stubova. Urađeni su i kolmpletni elektromontažni radovi od TS Kraljevo 6 (Ribnica) do tačke priključenja na DV 110 kV br.1127 Kraljevo 1 – Kraljevo 2.

Društveni i ekonomski interes

Izgradnja ovog voda i trafostanice će stvoriti uslove za intenzivniji razvoj kraja, koji se očekuje i planira u ovom delu grada. Stvoriće se visoka pouzdanost i bezbednost u snabdevanju električnom energijom, što je posebno bitno za dalji razvoj Kraljeva a u svrhu stabilnijeg rada elektroenergetskog sistema Kraljeva kao i dugoročno obezbeđenje napajanja električnom energijom potrošača na području Kraljeva, odnosno naselja Ribnica.

 

DV 110 kV Kruševac – čvor Dedina

Opis projekta:

Radovi na DV 110 kV Kruševac – Dedina.

Godina početka/završetka:

2014 – 2015

Lokacija:

Kruševac – Dedina

Investitor:

Energotehnika Južna Bačka d.o.o. Novi Sad

Detalji projekta

Tehnički deo

Izrada konstrukcije čelično-rešetkastih stubova tipa ,, Bure” 24 kom/125t sa pripadajućom šrafovskom robom, transport do lokacije, montaža i podizanje, antikorozivna zaštita konstrukcije cinkovanjem i farbanjem. Montaža elektro opreme i provodnika.

Društveni i ekonomski interes

Zamena starih i dotrajalih karpoš stubova sa novim čelično-rešetkastim stubovima. JP Elektromreža Srbije, na ovaj način, obezbeđuje sigurnost u snabdevanju električnom energijom – naponskog nivoa 110 kV.

DV 35 kV „Trbušnica – Zajača“

Opis projekta:

Radovi na rekonstrukciji dalekovoda.

Godina početka/završetka:

2016 – 2017

Lokacija:

Loznica – Zajača

Investitor:

ODS EPS Distribucija,
ogranak Loznica

Detalji projekta

Tehnički deo

  • Izrada, isporuka i montaža novih čelično-rešetkastih stubova, sa prethodno kompletno izvršenim građevinskim radovima
  • Nabavka isporuka i ugradnja novog Al/Če provodnika, preseka 95/15 mm²
  • Isporuka i ugradnja novih kompozitnih izolatora, sa odgovarajućom spojnom i ovesnom opremom i prigušivačima vibracija
  • Ugradnja odvodnika prenapona na TS Trbušnica i TS Zajača
  • Ugradnja rastavljača za izradu otcepnih vodova na stubovima 7 i 32
  • Ugradnja novog OPGW zaštitnog užeta čime je obezbeđena zaštita od atmosferskog pražnjenja i omogućena daljinska komunikacija između dve trafostanice

Društveni i ekonomski interes

Pre rekonstrukcije dalekovod je bio izgrađen na starim čeličnim stubovima i sa dotrajalim provodnikom, čime je samo napajanje potrošača postalo nestabilno, naročito u zimskim uslovima.

Rekonstrukcijom dalekovoda sa novim stubovima i elektro opremom postignuto je stabilno i pouzdano snabdevanje potrošača priključenih na trafostanicu TS „Zajača“, kao i potpošača priključenih na stubnu trafostanicu TS 10/0,4 kV „Budimlija“, što je postignuto ugradnjom novih rastavljača na otcepnim stubovima.

DV 35 kV Paraćin – Popovac

Opis projekta:

Radovi sa isporukom dobara za izgradnju DV 35 kV Paraćin – Popovac.

Godina početka/završetka:

2018 – 2018

Lokacija:

Opština Paraćin (K.O. Glavica, K.O. Paraćin, K.O. Bošnjane, K.O. Popovac)
Opština Ćuprija (K.O. Batinac)

Investitor:

ODS EPS Distribucija,
ogranak Jagodina

Detalji projekta

Tehnički deo

Postojeći DV 35 kV TS 110/35 kV „ Paraćin 1“ – TS 35/10 kV „Paraćin 6“ (Popovac) se sastoji iz tri različite deonice i na svakoj od deonica izvođene su različite vrste radova:

  • Prva deonica, izgrađena je na dvostrukim čelično-rešetkastim stubovima. Ova deonica je bila u solidnom stanju i na njoj su izvršeni sledeći radovi: sanacija stubova u smislu kompletiranja nedostajućih pozicija, zamena postojeće izolacije i zamena postojećeg zaštitnog užeta sa OPGW užetom.
  • Druga deonica je od mesta priključka prve deonice do mesta priključka na stari DV 35 kV za Popovac iz pravca Ćuprije i Jagodine. Ova deonica je bila u solidnom stanju i na njoj su izvršeni sledeći radovi: sanacija betonskih stubova, na kojima je primećeno oštećenje betona i pojava naprslina na betonu, zamena izolacije i zamena postojećeg zaštitnog užeta sa OPGW užetom.
  • Treća deonica je od mesta priključka druge deonice do TS 35/10 kV „Paraćin 6“ i predstavlja najlošiju deonicu. Na njoj su izvršeni sledeći radovi: zamena postojećih armirano-betonskih stubova sa čeličnim cevnim stubovima, zamena provodnika, zamena izolacije, zamena postojećeg zaštitnog užeta sa OPGW užetom. Pored ovoga na ovom dalekovodu izvršena je ugradnja i dva linijska rastavljača za sekcionisanje voda.

Društveni i ekonomski interes

Postojeći vod 35 kV Paraćin – Popovac napaja TS 35/10 kV „Popovac“. Napajanje ove TS je radijalno i svaki ispad ovog voda ostavlja bez električne energije veliki broj potrošača. Sa druge strane ovaj vod se sastoji od tri deonice i to jedne sa čelično-rešetkastim stubovima, druge sa armirano-betonskim stubovima tipa „Karpoš“ i treće sa armirano-betonskim stubovima starim preko 50 godina. Loša izolacija na celom dalekovodu i dotrajala treća deonica su razlog velikog broja ispada.

DV 110 kV priključno razvodno postrojenje Košava – TS Vršac 1

Opis projekta:

 Izgradnja i adaptacija dalekovoda za potrebe priključenja vetro elektrane Košava na prenosni sistem.

Godina početka/završetka:

2018 – 2019

Lokacija:

Južnobanatski okrug – naselje Izbište, Ritiševo, Vlajkovac, Pavliš, Vršac

Investitor:

Prime General Constructions doo Beograd
Investitor: EMS
Finansijer: MK Fintel Wind a.d. Beograd

Detalji projekta

Tehnički deo

Radi potrebe priključenja vetroelektrane Košava na prenosni sistem, izgrađen je novi DV 110 kV od PRP Košava do tačke priključenja na postojeći DV 110 kV br. 151/3, kao i adaptacija postojećeg dalekovoda od tačke priključenja do TS Vršac 1. Novoizgrađena deonica je dužine 16,1 km i na njoj je izgrađeno 75 čelično-rešetkstih stubova tipa „Jela“. Na novoj deonici izvršeni su i kompletni elektromontažni radovi i ugrađen je provodnik 3xAl/Č-240/40 mm² . Deo postojećeg dalekovoda na kojem je izvršena adaptaciju je dužine 5,8 km i broji 19 portalnih stubova. Na njima je urađena zamena postojećeg provodnika sa specijanim provodnikom 3xACCC Helsinki, koji se po prvi put primenjuje u Srbiji. Na kompletnoj deonici postavljeno je i OPGW uže sa 48 optičkih vlakana.

Društveni i ekonomski interes

Strategijom razvoja republike Srbije, predviđena je izgradnja vetroelektrana.

U regionu Vršca, jedna od planiranih je i VE Košava sa dalekovodima za priključenje VE Košava na prenosnu mrežu.

Izgradnjom vetroelektrana postiže se proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora tačnije iz energije vetra čime se Srbija strateški pozicionira kao proizvođač zelene energije.

Energija vetra je jedan od čistih načina za dobijanje električne energije, zbog čega je u svetu prepoznata kao važan faktor za budućnost naše planete. Vetar je obnovljivi izvor energije, što znači da se, za razliku od fosilnih goriva, na primer, neće potrošiti, a pri proizvodnji električne energije ne oslobađa gasove usled sagorevanja koji bi povećavali efekat staklene bašte na našoj planeti i tako nepovoljno uticali na globalno zagrevanje.

 

PROJEKTI U TOKU

DV 2110 Kv TS KRALJEVO 3 – TS NOVI PAZAR 1

Investitor: Elektromreže Srbije ad
Lokacija: Opština Kraljevo
Početak: 2023.

Detalji projekta:
Isporuka opreme, izvođenje svih građevinskih I elektromontažnih radova od TS Kraljevo 3 do distributivnog mesta broj 112

REKONSTRUKCIJA DALEKOVODA 10 kV PIM – GOLUBAC

Investitor: Elektrodistribucija Srbije doo Beograd
Lokacija: Gloubac
Početak: 2023.

Detalji projekta:
Izrada projektno – tehničke dokumentacije, nabavka, isporuka I ugradnja opreme, rekonstrukcija postojećeg dalekovoda 10 kV TS Golubac – TS Brnjica, proizvodnja I ugradnja čelično – rešetkastih stubova

ODRŽAVANJE OPRW UŽETA I OPREME

Investitor: Elektromreža Srbije ad Beograd
Lokacija: Kragujevac/Kraljevo
Početak: 2023.

Detalji projekta:
Sanacija kvarova na OPGW užadima I pratećoj otičkoj infrastrukturi na dalekovodima 110 kV, 220 kV I 400 kV u vlasništvu EMS ad

Preuzmite dokument sa specifikacijama svih projekata

Referentna lista