Nadogradnja poluukopanih TS, TS LR71 i RMU

Opis projekta:

Nabavka i ugradnja opreme za automatizaciju kao i daljinskih stanica za nadogradnju postojećih SN (10 kV) postrojenja tipa “Ring Main Unit”, čime su stvoreni uslovi za daljinski nadzor i upravljanje SN postrojenjima i njihova integracija u okviru SDU.

Godina početka/završetka:

2017 – 2019

Lokacija:

Beograd – 28 lokacija

Investitor:

ODS EPS Distribucija,
ogranak Beograd

Detalji projekta

Tehnički deo

Postojeća srednjenaponska postrojenja tipa “Ring Main Unit” poseduju dva ili više vodnih polja opremljena sklopka – rastavljačima i jednim ili dva transformatorska polja sa prekidačima i odgovarajućim zaštitnim uređajima ili sklopka–rastavljačima. U okviru SN postrojenja tipa “Ring Main Unit”, koji se nalaze unutar PUTS predviđeni su multifunkcionalni merni uređaji proizvođača „Schneider Electric“ koji su ugrađeni na NN strani transformatorske stanice na trafo polju. Merni uređaji poseduju serijski port RS–485 sa podrškom za protocol MODBUS, putem koga se vrši povezivanje sa odgovarajućim portom na daljinskoj stanici u cilju njihove integracije u sistem daljinskog nadgledanja i upravljanja.

Društveni i ekonomski interes

Trafostanica se nalazi u gusto naseljenom delu grada gde obezbeđuje bolje snabdevanje električnom energijom. Omogućuje smanjenje probleme u isporuci energije.

 

Merni ormani i električna brojila sa uslugom ugradnje

Opis projekta:

Isporuka i ugradnja izmeštenog mesta merenja (montaža novog poliesterskog ormana sa električnim brojilom i neophodnim kablovskim vezama).

Godina početka/završetka:

2014 – 2014

Lokacija:

Aranđelovac, Valjevo, Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Svilajnac, Kraljevo, Kruševac, Lazarevac, Loznica, Užice, Šabac

Investitor:

EPS – Elektrosrbija Kraljevo

Detalji projekta

Tehnički deo

Na stubove niskonaponske mreže ugrađeni su poliesterski ormani tipa MO 1, MO 2 i MO 4.

Montirana su i povezana nova električna brojila sa DLMS protokolom, novi napojni kablovi i novi kablovi prema objektima potrošača.

Ovaj projekat je obuhvatio oko 5000 potrošača.

Društveni i ekonomski interes

Osnov za realizaciju posla su bile velike poplave koje su ugrozile redovno snabdevanje potrošača električnom energijom. Ujedno se postigao i dugoročni plan EPS-a – za izmeštanje električnih brojila na javne površine u cilju nesmetanog pristupa za očitavanje i sl.

 

Interventno održavanje EEO 110 kV, 35 kV, 20 (10) kV i 1 kV

Opis projekta:

Interventno održavanje, remont i sanacija na EEO 110, 35, 20(10) i 1 kV.

Godina početka/završetka:

2013 – 2016

Lokacija:

Kraljevo

Investitor:

EPS – Elektrosrbija Kraljevo

Detalji projekta

Tehnički deo

 • Oklanjanje nedostataka usled kvarova na SN i NN vodovima
 • Otklanjanje kvarova i nedostataka u radu u 110, 35 i 10 kV trafostanicama
 • Održavanje SN i NN vodova (zamena provodnika, izolatora, stubova, raskres, sanacija temelja)
 • Održavanje 110, 35(20)10 kV trafostanica – revizija prekidača, transformatora, radovi na održavanju VN opreme.

Društveni i ekonomski interes

 • Održavanje stabilnosti napajanja potrošača
 • Produžavanje životnog veka rada opreme blagovremenim održavanjem
 • Sprečavanje kvarova i smanjenje gubitaka

 

Investicije Kragujevac

Opis projekta:

Izvođenje elektromontažnih radova i nabavka materijala na izgradnji i rekonstrukciji EEO 10(20) i 1 kV priključaka i mernih mesta – Kragujevac.

Godina početka/završetka:

2016 – 2018

Lokacija:

Kragujevac, Požarevac, Smederevo

Investitor:

ODS EPS Distribucija,
ogranak Kragujevac

Detalji projekta

Tehnički deo

Izvođenje elektromontažnih radova i nabavka materijala na izgradnji i rekonstrukciji EEO 10(20) i 1 kV priključaka i mernih mesta – Kragujevac.

Društveni i ekonomski interes

Urađeno je preko 150 km niskonaponske mreže, 100 km 10 kV dalekovoda, 55 distributivnih trafostanica, 5000 izmeštenih mernih mesta i preko 2000 kućnih priključaka, što je doprinelo poboljšanju naponskih prilika u distributivnim mrežama i smanjenju gubitaka.

 

Izgradnja i rekonstrukcija EEO

Opis projekta:

Radovi na rekonstrukciji dalekovoda.

Godina početka/završetka:

2016 – 2018

Lokacija:

Kraljevo, Krusevac, Jagodina, Novi Pazar

Investitor:

ODS EPS Distribucija,
ogranak Kraljevo, Kruševac, Jagodina, Novi Pazar

Detalji projekta

Tehnički deo

 • Izgradnja priključaka i izmeštenog mesta merenja za kupce
 • Izgradnja nadzemnih i podzemnih DV i MNN naponskog nivoa
 • Izgradnja stubnih i montažnobetonskih trafosanica

Društveni i ekonomski interes

 • Uspostavljanje stabilnih naponskih prilika za potrošače
 • Proširenja postojećih VN i NN mreža
 • Napajanje novih individualnih kupaca i industrijskih objekata
 • Smanjenje gubitaka u distributivnim mrežama

 

Daljinsko upravljanje na SN mreži

Opis projekta:

Adaptacija objekta čelično rešetkasti stub sa rastavnom sklopkom na izvodu Bački Gračac, veza prema Kruščiću.

Godina početka/završetka:

2014 – 2016

Lokacija:

Bački Gračac, Odžaci

Investitor:

Elektrovojvodina – ED Sombor

Detalji projekta

Tehnički deo

 • Postojeći linijski rastavljač demontiran i ugrađena je nova daljinski upravljiva rastavna sklopka za spojnu montažu
 • Ugrađena je primarna energetska oprema prilagođena za povezivanje na sistem daljinskog nadzora i upravljanja
 • Takođe je ugrađena odgovarajuća telekomunikaciona oprema (radio stanica, antena, i dr.) za komunikaciju sa nadređenim dispečerskim centrom

Društveni i ekonomski interes

Uključenje u sistem daljinskog nadzora i upravljanja.

 

PROJEKTI U TOKU

REKONSTRUKCIJA
NADZEMNE NN MREŽE
NA PODRUČJU
ELEKTRODISTRIBUCIJE

Investitor: Elektrodistribucija Srbije
Lokacija: Distributivna područja Kraljevo, Kragujevac I Niš
Početak: 2023

Detalji projekta:
Isporuka materijala
i opreme i izvođenje građevinskih
i elektromontažnih radova

NABAVKA, IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA KRALJEVO, KRUŠEVAC, JAGODINA
NOVI PAZAR

Investitor: ODS EPS Distribucija
Lokacija: Kraljevo, Kruševac, Jagodina, Novi Pazar
Početak: 2023

Detalji projekta:
Izvođenje elektromontažnih radova i
nabavka materijala na izgradnji i rekonstrukciji
EEO 10(20) i 1 kV priključaka i mernih mesta – Kraljevo, Kruševac, Jagodina i Novi Pazar

KOREKTIVNO ODRŽAVANJE TS 20(10)/0,4 kV I 1 kV PODZEMNIH I NADZEMNIH VODOVA ZA POTREBE TC KRALJEVO

Investitor: JP EPS Beograd
Lokacija: Teritorija Grada Kraljeva
Početak: 2023

Detalji projekta:
Elektromontažni I građevinski radovi na održavanju TS 20(10)/0,4 kV I 1 kV

KOREKTIVNO ODRŽAVANJE
TS 110/x I 35 kV PODZEMNIH I NADZEMNIH VODOVA ZA POTREBE TC KRALJEVO

Investitor: EPS Beograd
Lokacija: Teritorija ED Kraljevo
Početak: 2023

Detalji projekta:
Elektromontažni I građevinski radovi na održavanju TS 110/x I 35 kV

PREVENTIVNO I KOREKTIVNO ODRŽAVANJE MERNIH MESTA ZA POTREBE TC KRALJEVO

Investitor: EPS Beograd
Lokacija: Distributivno područje ED Kraljevo
Početak: 2023

Detalji projekta:
Izvođenje građevinskih I elektromontažnih radova na održavanju priključaka I mernih mesta

Preuzmite dokument sa specifikacijama svih projekata

Referentna lista