Rekonstrukcija i dogradnja postojeće TS 220/110 kV Kraljevo 3

Opis projekta:

Izvođenje elektromontažnih radova, nabavka i ugradnja opreme, ispitivanje i puštanje u pogon TS 400/220 kV postrojenja, izvođenje građevinskih, građevinsko zanatskih i instalaterskih radova na rekonstrukciji i dogradnji postrojenja TS 220/110 kV Kraljevo 3 u TS 400/220 kV Kraljevo 3, u Ratini.

Rekonstrukcija i dogradnja postojeće TS 220 110 kV Kraljevo 3

Godina početka/završetka:

2021-2022

Lokacija:

Grad Kraljevo, Ratina

Investitor:

Elektromreža Srbije ad Beograd

Detalji projekta

Tehnički deo

Rekonstrukcija i dogradnja postrojeće transformatorske stanice TS 220/110kV Kraljevo 3 u TS 400/220 kV Kraljevo 3, Ratina, Kraljevo, obuhvata izgradnju novog postrojenja 400 kV u TS Kraljevo 3 i ugradnju energetskog transformatora 400/220 kV.

Građevinski radovi na rekonstrukciji i dogradnji TS Kraljevo 3 obuhvataju izgradnju novih portala i nosača aparata u postrojenju RP 400 kV, zatim izradu novih nosača aparata sa temeljima u RP 220 kV, izrada temelja i kada transformatora za dva transformatora sa uljnom kanalizacijom, jamom za ulje i crpnom stanicom.

Izgrađene su tri nove relejne kućice u RP 400 kV i jedna u RP 200 kV, adaptirana komandna zgrada, izrađene nove saobraćajnice u RP 400 kV I u delu RP 200 kV, izgrađen novi kablovski kanal i kablovska kanalizacija u RP 400kV.

Društveni i ekonomski interes

Rekonstrukcijom i dogradnjom postojeće transformatorske stanice TS 220/110kV Kraljevo 3 u TS 400/220 kV Kraljevo 3 omogućen je stabilan rad RHE Bajna Bašta i budućih RHE Bistrica i Đerdapa.

TS 35/10 kV Vinča Deponija

Opis projekta:

Cilj izgradnje TS 35/10 kV „Viča Deponija“ predstavlja zadovoljenje elektroenergetskih potreba novih postrojenja sanitarne deponije „Vinča“.

Vinca-Deponija

Godina početka/završetka:

2019-2020

Lokacija:

Republika Srbija, Opština Grocka

Investitor:

Beo čista energija doo Beograd

Detalji projekta

Tehnički deo

Trafo stanica predviđena je na lokaciji „Deponije” u Vinči u skladu sa Planom detaljne regulacije.Izgrađena trafo stanica sadrži razvodno postrojenje 35 kV i 10 kV za unutrašnju montažu i energetskim transformatorima snage 2×8 MVA na otvorenom.

Društveni i ekonomski interes

Iz ove trafo stanice planirano je napajanje svih potrošača na deponiji preko potpuno nove elektroenergetske infrastrukture koja je izgrađena u sklopu Ugovora o javno privatnom partnerstvu. Novom kompleksu Vinča, završenom trafo stanicom 35/10 kV 2×8 MBA I priključenim nadzemnim vodom od 35 kV, omogućeno je nesmetano snabdevanje strujom.

Opremanje polja E18 na TS 400/110 kV/kV Beograd 20

Opis projekta:

Opremanje polja E18 110 kV urađeno je zbog potrebe povezivanja dalekovoda 110 kV između termoelektrane – toplane Vinča i TS Beogard 20, radi boljeg iskorišćavanja električne energije.

Opremanje-polja-E18

Godina početka/završetka:

2021-2022

Lokacija:

Beograd

Investitor:

Beo čista energija doo Beograd

Detalji projekta

Tehnički deo

Polje E18 na TS 400/110 kV opremljeno je sa tri visokonaponska sabirnička rastavljača, visokonaponskim prekidačem, visokonaponskim mernim transformatorom, ormanom upravljanja i zaštite, prepravkama na SCADA sistemu i potrebnim građevinskim radovima neophodnih za montažu opreme. Oprema je isporučena, ispitana i puštena u rad.

Društveni i ekonomski interes

Značaj opremanja trafo stanice je u dobijanju pouzdanijeg, sigurnijeg i stabilnijeg napajanja električnom energijom, sa boljim naponom. Za nas kao sistem od značaja je smanjenje gubitaka električne energije, što je veoma bitno u današnjem vremenu.

TS Beograd 41

Opis projekta:

Nabavka i ugradnja opreme, izvođenje elektromontažnih radova, ispitivanje i puštanje u pogon TS 110/10 kV, izvođenje građevinskih, građevinsko zanatskih i instalaterskih radova na izgradnji TS 110/10 kV Beograd 41 – Blok 32 sa pripadajućim poslovnim prostorom za sopstvene potrebe i uređenju terena u Bloku 32 – Novi Beograd.

Godina početka/završetka:

2014-2016

Lokacija:

Beograd – Blok 32

Investitor:

EPS – ED Beograd

Detalji projekta

Tehnički deo

Izvedeni su radovi od uzemljenja i instalacija, kompletne montaže primarne opreme 110 GIS postrojenja, 10 kV ćelija i energetskih transformatora 110/10 kV pa do povezivanja zaštite i upravljanja svih ormana u TS. Za poslovni deo je ugrađen i dizelelektrični agregat i opremljena sopstvena TS 10/0,4 kV. Transformatori su smešteni u zatvorene trafo-bokseve, koji su zvučno izolovani posebnim materijalima.

Društveni i ekonomski interes

Trafostanica se nalazi u gusto naseljenom delu grada gde obezbeđuje bolje snabdevanje električnom energijom.

 

TS Kaluđerica

Opis projekta:

Projektovanje i izgradnja nove TS 35/10 kV Kaluđerica instalisane snage 2×8 MVA. Isporuka i ugradnja postrojenja 35 kV, postrojenja 10 kV, opreme sopstvene potrošnje i sigurnosnog napajanja i opreme za zaštitu, upravljanje i nadzor. Obim radova podrazumeva montažu opreme, konfigurisanje i ispitivanje pred puštanje pod napon.

Godina početka/završetka:

2016 – 2017

Lokacija:

Beograd – Mali Mokri Lug

Investitor:

EPS – ED Beograd

Detalji projekta

Tehnički deo

 • TS 35/10 kV, 2×8 MVA, isporuka i izgradnja komandno pogonske zgrade, pristupnih saobraćajnica, temelja transformatora, uljne jame, ograde i uređenja terena. Razvodno postrojenje 35 kV je tipa F400, proizvodnje Schneider Electric. Ćelije su slobodnostojeće, vazduhom izolovane sa jednim sistemom sabirnica sa posebnim odeljkom za niskonaponsku opremu, naznačenog napona 36 kV i nazivne struje 1250 A. Razvodno postrojenje 10 kV se sastoji od 19 ćelija koje su slobodnostojeće, metalom oklopljene sa jednim sistemom sabirnica i izvlačivim prekidačima.
 • Sve čelije su opremljene mikroprocesorskim uređajima za zaštitu i upravljanje tipa MICOM, proizvodnje Schneider Electric.
 • Energetski transformatori su 35/10 kV, snage 8 MVA i montirani su na novoizgrađenim temeljima na otvorenom. Napajanje TS 35/10 kV Kaluđerica je predviđeno iz TS 110/35 kV Beograd IV, preko DV 346 AB „SM 1402-Boleč“.

Društveni i ekonomski interes

Izgradnja nove TS 35/10 kV Kaluđerica doprinosi pouzdanosti i kvalitetu napajanja dva velika Beogradska naselja, Kaluđerice i Malog Mokrog Luga i omogućava dalji razvoj ovih naselja kao i privrede unutar njih.

 

TS 110/35/10 kV Kopaonik

 Opis projekta:

Isporuka i ugradnja dobara za TS 110/35/10 kV Kopaonik.

Novi objekat TS 110/35/10 kV Kopaonik sagrađen je na lokaciji Suvo Rudište, na Kopaoniku, u blizini postojeće TS 35/10 kV Kopaonik, sa komandno-pogonskom zgradom, ulaznim portalom, pristupnim saobraćajnicama i opremljen je energetskom opremom. Objekat je prolaznog tipa sa priključenjem na prenosnu mrežu nazivnog napona 110 kV, po principu ulaz- izlaz. Napajanje objekata TS 110/35/10 kV Kopaonik predviđeno je preko dva dalekovoda nazivnog napona 110 kV u skladu sa tehničkim uslovima kompanije EMS.

Godina početka/završetka:

2016 – 2017

Lokacija:

Kopaonik, lokacija Suvo Rudište, Opština Raška

Investitor:

Siemens/EPS Distribucija

Detalji projekta

Tehnički deo

TS 110/35/10 kV Kopaonik namenjena je transformaciji napona na pogodan distributivni nivo i distribuciji električne energije konzumnom području.
Sastoji se od:

 • Komandno-pogonske zgrade za smeštaj postrojenja nazivnih napona 110 kV, 35 kV i 10 kV, podzemnom kablovskom etažom, prostorijama za smeštaj ostale elektro opreme i pomoćnih prostorija
 • Razvodnog postrojenja 110 kV izolovanog gasom SF6 sa dvostrukim sistemom sabirnica
 • Postrojenja 35 kV sa dve sekcije sabirnica
 • Postrojenja 10 kV sa dve sekcije sabirnica
 • Dva energetska transformatora 110/36.75/10.5 kV snage 31.5 MVA
 • Portalnog stuba na ulazu u postrojenje za potrebe uvođenja dva 110 kV dalekovoda u objekat transformatorske stanice

Rekonstrukcijom dalekovoda 110 kV br. 1205 “Raška – Kopaonik” i izradom priključka objekat je napojen iz TS 110/35 kV Raška.

Društveni i ekonomski interes

Izgradnjom objekta transformatorske stanice TS 110/35/10 kV Kopaonik, ukupne instalisane snage 63 MVA postignuto je povećanje pouzdansti napajanja i obezbeđenje rezervnog napajanja električnom enerijom konzumnom području.

Projektom izgradnje TS 110/35/10 kV Kopaonik predviđeno je povezivanje trafostanice sa susednim objektima a predviđen je i glavni telekomunikacioni put za povezivanje na optičku infrastrukturu EMS-a pri čemu su podržane mogućnosti prenosa govora i podataka za operativno upravljanje i poslovne potrebe.

 

TS 110/10 kV Ribnica

Opis projekta:

U maju, 2015. godine je završen projekat za izvođenje, ubrzo zatim su počeli i radovi na rušenju starog postrojenja i montaži novog. Završeni radovi na montaži maj, 2017. godine.

Godina početka/završetka:

2015 – 2017

Lokacija:

Kraljevo – Kraljevo 6 – Ribnica

Investitor:

EPS – Elektrosrbija Kraljevo

Detalji projekta

Tehnički deo

U kompleksu transformatorske stanice izgrađeni su sledeći objekti:

 • Razvodno postrojenje 110 kV na otvorenom
 • Transformacija 110/10 kV
 • Komandno-pogonska zgrada sa razvodnim postrojenjem 10 kV
 • Pristupni put i deo internih saobraćajnica

Razvodno postrojenje 110 kV se sastoji od dva transformatorska, dva dalekovodna polja i sekcionisanih sabirnica. U prvoj fazi urađeno je opremanje aparatima jednog transformatorskog, dva dalekovodna polja i sabirnica 110 kV.

Opis ključne opreme

 • Transformator T1: tip: RT 31500; proizvođač: ETRA; naznačeni prenosni odnos:110±11×1,5%10,5 kV; naznačena frekvencija 50 Hz; naznačena snaga 31,5/31,5 MVA
 • Troplolni SF6 prekidač sa jednim motornim pogonom 123 kV;1250 A; 31,5 kA
 • Tropolni rastavljač sa noževima za uzemljenje 123 kV, 1250 A, 31,5 kA sa motornim pogonom
 • Strujni transformator 600/1/1/1 A
 • Naponski induktivni transformatori 123 kV, 110/√3/0,1/√3/0,1/√3 kV,kl.0 0,5; 25 VA
 • Naponski kapacitivni transformatori 123 kV, 110/√3/0,1/√3/ kV,kl.0 0,5; 25 VA

Društveni i ekonomski interes

Ogleda se u sigurnijem i kvalitetnijem napajanju električnom energijom konzuma.

 

TS 110/10 kV Ljig

Opis projekta:

Izgradnja 110/35/10 kV trafosanice koja obuhvata kompletan građevisnki deo, opremanje jednog dalekovodnog 110 kV polja i kompletno 35 kV i 10 kV postrojenje. Projekat je obuhvatao iskoruku ugradnju i ispitivanje opreme.

Godina početka/završetka:

2014 – 2015

Lokacija:

Ljig

Investitor:

EPS – Elektrosrbija Kraljevo

Detalji projekta

Tehnički deo

 • 110 kV oprema ABB 2 DV prekidača
 • 2 TR prekidača
 • Izlazni i sabirnički rastavljači ABB
 • Strujni i merni naposnski transformatori ABB
 • 35 kV postrojenje Elektrošumadija sa ABB zaštitom
 • 10 kV postrojenje sa ABB zaštitom

Društveni i ekonomski interes

Projekat je rađen usled povećanja kapaciteta indrustrijskih potrošača kao i zbog izgradnje novog autoputa koji je zahtevao izgradnju nekoliko novih 35 kV i 10 kV trafostanica.

 

Ormari zaštite i upravljanja

Opis projekta:

Zaštita i upravljanje TS Obrenovac 400/220 kV, TS Beograd 20 400/110 kV i Kruševac 1 220/110 kV.

Godina početka/završetka:

2014 – 2015

Lokacija:

Obrenovac, Beograd, Kruševac

Investitor:

EMS

Detalji projekta

Tehnički deo

Isporuka i ugradnja opreme i ormana za zaštitu i upravljanje TS Obrenovac 400/220 kV, TS Beograd 20 400/110 kV i Kruševac 1 220/110 kV. Kompletna montaža opreme, šemiranje i ispitivanje ormana prema tehničkoj dokumentaciji.

Društveni i ekonomski interes

Isporukom, zamenom i ugradnjom datih ormana povećana je sigurnost zaštite u elektroenergetskom sistemu, a samim tim i redovnost i kvalitet isporučene električne energije.

 

TS 35/10 kV „Hipodrom“ Preljina

Opis projekta:

Projektovanje i zgradnja TS 35/10 kV „Hipodrom“ Preljina sa priključnim 35 kV kablovskim vodom.

Godina početka/završetka:

2018 – 2019

Lokacija:

Čačak, Preljina

Investitor:

ODS EPS Distribucija , ogranak Čačak

Detalji projekta

Tehnički deo

Trafostanica se sastoji iz objekata i prostora za transformatore. Zgrade se sastoje iz dva dela, višeg za postrojenje 35 kV (6 ćelija) i nižeg dela u kome je smešteno postrojenje 10 kV (10 ćelija), komandne prostorije (DC i AC razvod, daljinsko upravljanje i nadzor) i prostorije AKU baterije. Trafostanica je sa dva energetska transformatora svaki snage 4 MVA (prva faza).

Priključak trafostanice na mrežu 35 kV odrađen je izgradnjom novog duplog kablovskog voda 35 kV koji povezuje TS 35/10 kV Čačak 4 po sistemu ulaz – izlaz sa novom TS 35/10 kV „Hipodrom“ Preljina. Tačka vezivanja novog voda 35 kV je postojeća vodna ćelija u TS 35/10 kV Čačak 4 izvod Brđani, odnosno na prvom UZČ stubu istog voda, dok je sa druge strane kablovski vod uveden u odgovarajuće izvodne ćelije 35 kV (H2 i H5) u TS 35/10 kV „Hipodrom“ Preljina.

Društveni i ekonomski interes

Izgradnjom TS 35/10 kV „Hipodrom“ Preljina obezbeđuje se pouzdano napajanje i dovoljna količina energije za buduću industrijsku zonu kao i za kompletno konzumno područje na teritoriji Preljina – Čačak.

 

TS 35/110 kV „Košava“

Opis projekta:

35/110 kV priključno transformatorsko postrojenje za Vetropark „Košava“.

Godina početka/završetka:

2017 – 2019

Lokacija:

Južnobanatski okrug – naselje Vršac, Uljma

Investitor:

Prime General Constructions doo Beograd

Detalji projekta

Tehnički deo

Na području Južnog Banata u mestu Izbište, nedaleko od Vršca izgrađena je trafostanica 35/110 kV „Košava“ za potrebe vetroelektrane investitora MK Fintel Wind.
Trafostanica se sastoji iz dva dela, iz postrojenja u kome se vrši transformacija sa 35 kV na 110 kV napona i priključnog razvodnog postrojenja 110 kV.

Gradnja objekta je bila predviđena iz dve faze.

U prvoj fazi, koja je završena, izgrađeno je postrojenje transformacije koje se sastoji od dva energetska transformatora 35/110 kV od po 40 MVA i postrojenja 35 kV sačinjenog od devet ćelija. Takođe, izgrađeno je, funkcionalno ispitano i pušteno u rad priključno razvodno postrojenje 110 kV koje se sastoji od pet 110 kV polja: dva transformatorska, dva dalekovodna i jednim spojnim poljem.

U drugoj fazi, u zavisnosti od izgrađenih vetrogeneratora, predviđeno je opremanje transformatorske stanice 35/110 kV sa još jednim transformatorom snage 40 MVA. U priključnom razvodnom postrojenju 110 kV izvršiće se opremanje još jednog trafo polja i dalekovodnog polja visokonaponskom opremom, koja su ostavljena kao rezervna u prvoj fazi izgradnje.

Posle druge faze u pogonu će biti tri transformatora 35/110 kV ukupne snage 2×40 MVA + 40 MVA.

Društveni i ekonomski interes

Izgradnjom vetroelektrana postiže se proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora odnosno iz energije vetra čime se Srbija strateški pozicionira kao proizvođač zelene energije.

Energija vetra je jedan od čistih načina za dobijanje električne energije, zbog čega je u svetu prepoznata kao važan faktor za budućnost naše planete. Vetar je obnovljivi izvor energije, što znači da se, za razliku od fosilnih goriva, na primer, neće potrošiti, a pri proizvodnji električne energije ne oslobađa gasove usled sagorevanja koji bi povećavali efekat staklene bašte na našoj planeti i tako nepovoljno uticali na globalno zagrevanje.

 

PROJEKTI U TOKU

IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI TS 35/10 kV, MILIĆEVO SELO

Investitor: Elektrodistribucija Srbije doo Beograd
Lokacija: Opština Požega
Početak: 2023

Detalji projekta:
Izrada kompletne projektne dokumentacije, isporuka opreme I izgradnja TS 35/10 kV, 2×8 mVA, TS 110/35/20 kV Tutin

TS 110/35 kV
BEOGRAD 6

Investitor: ODS EPS Distribucija
Lokacija: Beograd
Početak: 2017

Detalji projekta:
Izvođenje radova na rekonstrukciji
TS 110/35 kV „Beograd 6“

TS 110/35 kV BEOGRAD 10

Investitor: ODS EPS Distribucija
Lokacija: Beograd
Početak: 2019

Detalji projekta:
Elektomontaža u okviru konzorcijuma radi na poslovima izvođenja elektromontažnih radova sa isporukom opreme na rekonstrukciji TS 110/35 kV sa firmom „Resa gradnja” doo Novi Banovci, gde je nosilac posla firma „Energotehnika Južna Bačka“ doo Novi Sad

IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI TS 35/10 kV
AUTOPUT

Investitor:  Elektrodistribucija Srbije doo Beograd
Lokacija: Beograd
Početak: 2023

Detalji projekta:
Izrada kompletne projektne
dokumentacije,isporuke opreme,
izgradnja trafostenaice 2×12,5 MVA

IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI TS 110/10 kV
NOVI PAZAR 2

Investitor: Elektrodistribucija Srbije doo Beograd
Lokacija: Novi Pazar
Početak: 2023

Detalji projekta:
Izrada kompletne projektne dokumentacije, isporuka opreme, izvođenje građevinskih I elektromontažnih radova za potrebe rekonstrukcije

TS 110/35/20/6 kV
ŠABAC 1

Investitor: Elektrodistribucija Srbije doo Beograd
Lokacija:Opština Šabac
Početak: oktobar 2022

Detalji projekta:
Izrada projektne dokumentacije, isporuka dela opreme, izvođenje građevinskih I elektromontažnih radova 

RADOVI SA ISPORUKOM OPREME NA REKONSTRUKCIJI TS 110/10/10 KV „KG005 – DIVLJE POLJE”

Investitor: EPS Distribucija doo Beograd
Lokacija: Kragujevac
Početak: jun 2020

Detalji projekta:
Izvođenje građevinskih i elektromontažnih radova sa isporukom opreme na rekonstrukciji trafostanice 110/10/10 kV

Preuzmite dokument sa specifikacijama svih projekata

Referentna lista