Izvođenje elektro radova na sektoru 4 u tunelima “Lipak” i “Železnik”

Opis projekta:

Tuneli od vitalnog značaja za nesmetano i bezbedno odvijanje saobraćaja, „Lipak“ i “Železnik”, nalaze se na transevropskom koridoru (Koridor 10) autoputa E-75, na južnoj obilaznici oko Beograda. Objekti se sastoje od dve tunelske cevi sa po dve vozne trake i jednom zaustavnom trakom.

Tuneli Lipak I Železnik

Godina početka/završetka:

2020 – 2021

Lokacija:

Beograd

Investitor:

Azvirt doo Ogranak Beograd

Detalji projekta

Tehnički deo

Izgradnja obilaznice oko Beograda, u Sektoru 4 na potezu između mosta na Savi kod Ostružnice i petlje Orlovača, trenutno je jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata u prestonici Srbije.

Društveni i ekonomski interes

Realizaciji projekta starog gotovo pola veka, prethodila je revizija same projektne dokumentacije koju je trebalo uskladiti sa trenutnim uslovima na terenu, savremenim standardima i postojećom pravnom regulativom. Zahvaljujući posvećenosti svih učesnika u projektu, njihovoj spremnosti na bezrezervnu saradanju u cilju opšteg interesa, prepreke su pretvorene u izazove. Ideja o izgradnji obilaznice i rasterećenju saobraćaja unutar prestonice, postaje deo realnosti koja vodi unapređenju celokupne infrastrukturne baze u zemlji kao i poboljšanju kvaliteta života, uz smanjenje zagađenja u samom gradu.

Ulogom u realizaciji velikih projekata od državnog značaja, Elektromontaža je dokazala spremnost da uspešno rešava i najzahtevnije zadatke i doprinese razvoju infrastrukture koja je nesumnjivo jedan od stubova napretka ekonomije i generator opšteg društvenog prosperiteta.

Tunel Brančići

Opis projekta:

Koridor 11, putni pravac koji u budućnosti treba da povezuje Srbiju, Italiju, Rumuniju i Crnu Goru, kao zvanični panevropski koridor. Glavna trasa koridora je:Temišvar (Rumunija) – Vršac (Srbija) – Beograd (Srbija) – Požega (Srbija) – Podgorica (Crna Gora) – Bar (Crna Gora) – Bari (Italija).

Predmetni autoput, E-763 Beograd – Požega je deo navedenog Koridora 11 i predstavlja njegov najveći deo kroz Srbiju. Deonica autoputa E-763 od Lajkovca do Ljiga (od km 53±139,91 do km 77±118,23) predstavlja važan deo koridora i bio je jedan je od priporiteta za izgradnju od strane Vlade Republike Srbije.

Tehnički centar tunela „Brančići“ nalazi se sa desne strane autoputa, neposredno po izlasku iz iz desne tunelske cevi na stacionaži cca km 76+660. Kolski prilaz objektu obezbeđen je preko interne saobraćajnice do platoa i parkinga, a pešački i službeni kolski prilaz predviđen je i sa autoputa u cilju nadgledanja i kontrole saobraćaja u tunelu.

Tunel „Brančići“ predviđen je kao dvocevni, za jednosmerni saobraćaj, sa dve kolovozne trake po svakoj tunelskoj cevi.

  • Leva tunelska cev: L=938,39m (km 76+623,70 до km 75+685,31)
  • Desna tunelska cev: L= 946,23m (km 75+678,94 до km 76+625,17)

Orijentacija tunelskih cevi je na pravcu severozapad – jugoistok.

Rekonstrukcija javne rasvete na području opštine Bajina Bašta

Godina početka/završetka:

jun 2018. – maj 2019.

Lokacija:

Autoput E763 – Sekcija V: Deonica Lajkovac – Ljig od 53+139,91 do 77+118,23

Investitor:

Javno preduzeće – Putevi Srbije
Energoprojekt Niskogradnja Beograd

Detalji projekta

Tehnički deo

Saobraćajna signalizacija podeljena je na promenljivu i stalnu signalizaciju.

Promenljivu saobraćajnu signalizaciju vrše saobraćajni znaci sa izmenljivim sadržajem. Promenljivi saobraćajni znaci postavljaju se u tunelu, na prilazima petlji „Ljig“ i na parking prilazu.

U zoni petlje, na portalima postavljene su PTZ kamere sa predefinisanim zonama fokusa koje se vremenski rotiraju na grafičkom korisničkom interfejsu kontrolno operativnog centra. PTZ kamere su ugrađene i u zoni parkirališta i odmarališta. Na svim ulazima na odmaralište postavljena je ALPR kamera ua detekciju registarskih tablica, a u sklopu sistema za detekciju vangabaritnih vozila (transport opasnih materijala).

Promenljiva saobraćajna signalizacija podeljena je prema vrsti znakova na :

  • Promenljivi saobraćajni znaci ispred tunela,
  • Promenljivi saobraćajni znaci u tunelu.

Semafori su predviđeni na ulazu i izlazu iz tunela radi regulacije saobraćaja kao i bližim portalima na ulazima u levu i desnu tunelsku cev.

Upravljanje promenljivomsaobraćajnom signalizacijomvrši se preko ormana automatike, smeštenih u neposrednoj blizini znakova kojim se upravlja u SOS nišama kao i u ormanima automatike u zoni tunela na ulazu, odnosno izlazu iz tunela.

Društveni i ekonomski interes

Pored velikog ekonomskog uticaja na ovaj deo Srbije predmetna deonica autoputa E-763 Beograd – Požega, predstavlja korak Trans-evropske magistrale (TEM) koji na području Srbije povezuje osnovni pravac TEM-a sa Jadranskim morem. U okviru primarne mreže Srbije, ovaj putni pravac treba da preuzme daljinske tokove sa postojećih magistralnih puteva M-21 (Novi Sad – Valjevo – Užice – Bijelo Polje), M-22 (na delu Beograd – Čačak) I dalje, na teritoriji Crne Gore sa puta M-2 (na delu Bijelo Polje – Podgorica – Jadransko more). Na potezu Preljina – Požega (u di+užini cca 34,2 km) koridor ovog puta poklapa se sa koridorom “Zapadno-moravskog autoputa” E-761, Pojate – Kruševac – Kraljevo – Preljina – Požega.

 

Nabavka i ugradnja elektro opreme za rekonstrukciju pumpnog postrojenja Đuriči 35/6 kV/kV

 

Opis projekta:

Uloga PP ˝Đurići˝ je da vodu prikupljenu u jezeru Spajići upumpa u Zaovinsko jezero, kako bi se ta voda kasnije iskoristila za proizvodnju električne energije u RHE ˝Bajina Bašta˝. Za pumpanje vode u Zaovinsko jezero koriste se tri motora snage po 800 kW. Pumpno postrojenje se napaja iz TS Metaljka koje se nalazi na Tari. Napajanje je ostvareno preko 35 kV-og kabla. U pumpnom postrojenju je instaliran energetski transformator koji 35 kV napon transformiše u 6 kV koji je pogodan za priključenje pumpi.

Rekonstrukcija javne rasvete na području opštine Bajina Bašta

Godina početka/završetka:

februar 2019. – decembar 2019.

Lokacija:

Planina Tara, Zaovine, PP Đurići

Investitor:

JP EPS Beograd, Ogranak Drinsko-Limske HE Bajina Bašta

Detalji projekta

Tehnički deo

Projektnom dokumentacijom definisan je osnovni koncept za adaptaciju trafostanice 35/6 kV/kV i pumpne stanice (3×800 kW, 6 kV). Adaptacija pumpnog postrojenja Đurići obuhvatala je radove na demontaži postojećih energetskih transformatora, razvodnih postrojenja 35 kV i 6 kV i opreme sopstvene potrošnje, zatim ugradnju nove opreme koja se sastojala od energetskog transformatora, gasom izolovanog SF6 postrojenja 35 kV, opreme sopstvene potrošnje, opreme upravljanja i SN postrojenja 6 kV sa srednjenaponskim soft- starter uređajem za pokretanje pumpi.

Namena soft-startera je da izvrši pokretanje I zaustavljanje tri motora, po programu implementiranom u upravljački sistem, u skladu sa predviđenim radom pumpnog postrojenja.

Nakon ugradnje nove opreme izvršena su detaljna podešavanja parametara opreme, ispitivanja funkcionalnosti i implementacija daljinskog upravljanja čime je ostvarena komunikacija sa centralnom komandom SCADA sistema HE „Bajina Bašta”.

Društveni i ekonomski interes:

Usled poprilične dotrajalosti i dugogodišnje eksploatacije, predviđena je rekonstrukcija PP Đurići gde se umesto postojećeg načina upuštanja pumpnih agregata (direktno upuštanje) uvelo rešenje „meko upuštanje“ motora pumpi pomoću srednjenaponskog soft-startera 6 kV, kao više-motorni starter (engl. multi-motor starting) koje je omogućio znatno manje udare na mrežu prilikom uključivanja pumpi.

Geografski položaj:

PP ˝Đurići˝se nalazi na planini Tari u blizini jezera Zaovine. Pored pumpnog postrojenja nalazi se još jedno jezero pod nazivom Spajići koje se formiralo pregrađivanjem reke Beli Rzav.

 

Adaptacija sopstvene potrošnje u poslovnoj zgradi „Elektromreža Srbije“ A.D. Nacionalni dispečerski centar (NDC) II faza

Opis projekta:

Ovim projektom predviđena je adaptacija sistema napajanja sosptvene potrošnje objekta: zamena razvodnog postrojenja (RP) 10 kV u TS 10/0,4 kV, br. V-1551 i zamena dva transformatora 10/0,4 kV u TS 10/0,4 kV, br. V-1551, adaptacija šinskih veza 0,4 kV adaptacija postojećeg nadzornog sistema i adaptacija pratećih sistema i instalacija.

Rekonstrukcija javne rasvete na području opštine Bajina Bašta

Godina početka/završetka:

decembar 2017. – mart 2020..

Lokacija:

Vojvode Stepe 412,Beograd

Investitor:

„Elektromreža Srbije” AD Beograd

Detalji projekta

Tehnički deo

Za napajanje nužnih potrošača kao rezervni izvori napajanja u objektu se nalaze dva dizel generatora koji su 100% rezerva jedan drugom. Snaga dizel agregata iznosi 886 kVA/708 kW (“stand-by“)/805 kVA/644 kW (“prime“).

Postojeći sistem napajanja i razvoda električne energije služi za povezivanje i napajanje kompletne opreme za upravljačku informatiku NDC-a, TK sistema EMS AD i Data Centra EMS AD, čija se funkcionalnost ne sme prekidati.

Postojeće postrojenje 10 kV u TS 10/0,4 kV, br. V-1551 sastoji se od 8 (osam) ćelija.

Postojeći kućni transformatori T1 i T2 (suvi) su prenosnog odnosa 10±2×2,5% / 0,4 kV, snage
1600 kVA, sprege Dyn5 i predstavljaju 100% rezervu jedan drugom. Transformatorima je zabranjen paralelan rad na niskonaponskoj strani.

Novo projektovano stanje

Na mestu postojećeg razvodnog postrojenja 10 kV, ugrađeno je novo razvodno postrojenje 10 kV. Novoprojektovano razvodno postrojenje (RP) 10 kV je sastavljeno od modularnih, metalom oklopljenih, vazduhom izolovanih, tipskih atestiranih ćelija za unutrašnju montažu, nazivnog napona 12 kV, nazivne struje 630 A, podnosive jednosekundne termičke struje kratkog spoja 25 kA.

Na mestu dela postojećeg, oklopljenog šinskog razvoda (transformator-glavni razvod 0,4 kV),
ugrađen je novi oklopljeni, tipski testirani, prefabrikovani 0,4 kV sabirnički razvod.

U postojeću TS V-1551 ugrađena je nova daljinska stanicu (RTU), čime je omogućen potpun nadzor i upravljanje sa delom novougrađenog rasklopnog postrojenja 10kV (K4,K5,K6 i K7),
od strane “EPS Distribucije”-Pogon Beograd.

Prilikom adaptacije proširen je postojeći nadzorni sistem kompletnog objekta.

SCADA sistem je osmišljen tako da slično kao na staroj zgradi prikazuje statuse srednjenaponskoh prekidača, i to vodnih ćelija, spojne ćelije i trafo ćelija.

Društveni I ekonomski interes

Nakon izvedenih radova povećana je sigurnost napajanja električnom energijom svih vitalnih potrošača u zgradi NDC-a, samim tim i sigurnost elektroenergetskog sistema Srbije i međunarodne razmene električne energije, koja ide preko našeg sistema.

 

Unapređenje sistema daljinskog nadzora i upravljanja srednjenaponske mreže na distributivnom području Elektrosrbije Kraljevo

Opis projekta:

Cilj ovog projekta je bio da se ugradnjom savremene upravljačke, komunikacione i energetske opreme obezbedi nadgledanje stanja u srednjenaponskoj elektroenergetskoj mreži pojedinih ogranaka na prostoru ODS Distribucija – Elektrosrbija Kraljevo.

Obezbeđeno je da se u nadležnim dispečerskim centrima u svakom trenutku ima uvid u stanje kompletne opreme u mreži (npr. stanje rastavljača, reklozera, SF6 prekidača i dr.).

Slike jednopolnih šema, statusa signala i alarma, merenja, komandni tasteri, prikazuju se na monitoru radne stanice dispečera. Omogućeno je da dispečer ima mogućnost da daljinski upravlja sistemom, zadavanjem odgovarajuće komande. Neka od funkcija sistema su:

  •  prikaz stanja opreme 24 sata dnevno u   toku cele godine putem SCADA sistema,
  •  mogućnost brzog reagovanja daljinskim   putem,
  •  vraćanje sistema u normalan režim rada,   tj. uključenje delova sistema koji su van
    pogona,
  •  vremenske uštede zbog gotovo trenutne   reakcije, bez odlaska do objekta i
    intervencije tehničkih lica,
  •  mogućnost pravovremenih intervencija u   slučaju havarija.
Rekonstrukcija javne rasvete na području opštine Bajina Bašta

Godina početka/završetka:

januar 2018. – januar 2020..

Lokacija:

Područja ED Kraljevo, Kruševac, Jagodina, Loznica, Čačak i Užice

Investitor:

IMP Automatika

Detalji projekta

Tehnički deo

Predmet radova je adaptacija pojedinih objekata nadzemnih dalekovoda (armirano-betonski stubovi, čelično-rešetkasti stubovi, TS tip: Kula) sa montažom nove opreme na pojedinim objektima u postojećoj srednjenaponskoj elektroenergetskoj mreži.

Pri adaptaciji izvršena je ugrađena nove opreme za sistem daljinskog nadzora i upravljanja. U ranijim fazama realizacije ovog projekta ugrađena je oprema za upravljanje SN mrežom na pojedinim objektima. Ta oprema je nakon realizacije ove faze projekta integrisana u jedinstven sistem upravljanja srednjenaponskom mrežom. U ovom projektu su obrađene sve nove mikro lokacije na području transformatorskih stanica TS 35/10 kV. Radovima je obuhvaćena ugradnja sledeće opreme:

  •  Linijski rastavljači,
  •  SF6 rastavne sklopke,
  •  10 kV reklozeri,
  •  20 kv reklozeri,
  •  35 kV reklozeri,
  •  RMU blokovi,
  •  Komunikaciona i oprema za  automatizaciju svake tačke,
  •  AB stubovi.

 Društveni I ekonomski interes

Najveći izazov je da se lokalizacija dela mreže u kvaru izvrši uz minimalno angažovanje resursa. Kako bi se to ostvarilo, postavljaju se uređaji za daljinski nadzor i upravljanje čime se u slučaju kvara na nekom nepristupačnom terenu, a u slučaju dugačkih i vrlo razgranatih izvoda, izvrši brza i pouzdana lokalizacija i isključenje deonice u kvaru.

Na ovaj način doći će do značajnog smanjenja trajanja vremena prekida i gubitaka usled neisporučene električne energije. Dobit se ostvaruje zbog skraćenja vremena potrebnog za lokalizaciju kvara, a samim tim zaštita Operatera od finansijskih odšteta konzuma kao i posebna zaštita konzuma od proizvođačkih zastoja.

 

Rekonstrukcija javne rasvete na području opštine Bajina Bašta

Opis projekta:

Lokalna samouprava opštine Bajina Bašta, u saradnji sa ministarstvom privrede Republike Srbije, sprovela je aktivnosti na realizaciji projekta ’’Gradimo zajedno’’. Izvedena je rekonstrukcije javne rasvete u smislu dovođenja sistema u tehnički ispravno i funkcionalno stanje uz optimizaciju potrošnje električne energije, odnosno unapređenja energetske efikasnosti i podizanja kvaliteta javnog osvetljenja grada.

Ovim projektom obuhvaćena je analiza postojećeg stanje rasvete i plan rekonstrukcije sistema koji je podrazumevao  zamenu energetski neefikasnih svetiljki uz primenu tehnologija koje omogućavaju veću funkcionalnost  i dodatnu  (energetsku) efikasnost rasvete na nivou svoje osnovne funkcije – osvetljavanje javne površine. Na taj način se postiglo da ušteda u potrošnji električne energije novopostavljenih LED svetiljkii bude veća nego što se to postiže po osnovu proste razlike u instalisanoj nominalnoj snazi.

Rekonstrukcija javne rasvete na području opštine Bajina Bašta

Godina početka/završetka:

mart 2019. – maj 2019.

Lokacija:

Bajina Bašta

Investitor:

Ministarstvo privrede

Detalji projekta

Tehnički deo

Tokom rekonstrukcije, uz zamenu postojećih, postavljene su ukupno 1504 nove  svetiljke i dodatno ugrađen jedan munltifunkcionalni modularni sistem stub-svetiljka za ambijentalno osvetljenje. Jedan broj svetiljki (239) poseduje integrisane kontrolere za daljinsko upravljanje i nadzor (tzv. telemenadžment sistem).

Telemenadžment sistem je sistem koje omogućava daljinsku dijagnostiku uz upravljanje, tj.uključenje i isključenje svetiljki, kao i uz mogućnost njihovog dimovanja. Ovo je jedini sistem koji omogućava dvosmernu komunikaciju, odnosno ima mogućnost slanja komande ali i prijema informacije o trenutnom statusu svetiljki, kao i potvrdu da je komanda izvršena. Zahvaljujući dvosmernoj komunikaciji između svetiljke i kontrolnog (upravljačkog) centra, omogućena je detekcija kvara ili oštećenja svetiljke ili problema u napajanju od strane operatora. Sistem daljinskog upravljanja podrazumeva prikupljanje, korišćenje i obradu podataka o radu sistema javnog osvetljenja i na kraju korišćenje  tih podataka u cilju dalje regulacije. Ulaskom na korisničku stranicu, moguće je dobiti uvid u rad  svake pojedinačnoj svetiljke uz informacije  koje se tiču: napona struje, faktora snage, broja  radnih sati, kao i eventualnog  kvara na nekoj od komponenti (sijalica, elektronski balast ili kontroler), vremena uključenja i isključenja i potrošnje električne energije.

U svaku od  239 svetiljki ugrađen je kontroler tipa LUCO NXP, a za ovu količinu svetiljki instalisana su tri koordinatora sistema (master kontrolera) tipa SECO (u tehnici osvetljenja poznat pod nazivom segmentni kontroleri). Za komunikaciju segmentnih kontrolera sa serverom (bazom podataka) predviđena je nabavka tri specijalne SIM kartice (M2M tipa, sa statičkom javnom IP adresom) ili kablovska veza sa Internetom (ETHERNET priključak na mestu montaže, što je najčešće orman JO gde uređaj ima neprekidno 24-časovno napajanje) .

Društveni i ekonomski interes

Najveća prednost rekonstrukcije javne rasvete na području opštine Bajina Bašta jeste postavljanje LED svetiljki koje su proizvedene po najnovijim tehnologijama zahvaljijući kojima, u odnosu na zastarele pandane , njihova energetska efikasnost dolazi do izražaja velikom uštedom u potrošnji električne energije.

Velika prednost LED sijalica u odnosu na druge je i to što je njena svetlost usmerena na osvetljenu površinu (saobraćaj, trotoar, šetalište). Rasipanje svetlosti u nebo je minimalno, a osvetljena površina dobija više svetlosti nego kod drugih sijalica iste namene.

Brojne prednosti nižu se i kroz duži rok ekspoloatacije – smanjeni su trioškovi održavanja, a posebnu pogodnost pruža  mogućnost upravljanja rasvetom putem podešavanje intenziteta svetlosti jer su svetiljke dizajnirane tako da mogu ponuditi veliki opseg različitih jačina i snaga.

Važno je istaći da je LED rasveta:

  • energetski najefikasnija, najčistija I ekološki najbolje rešenje
  • čista tehnologija, ne sadrži toksične materije
  • 100%  obnovljiva
  •  proizvodi malo ili skoro nimalo UV emisije
  •  ekstremno trajna I izrađena od čvrstih komponenata, otporna na
    najnepovoljnije spoljašnje uticaje
  •  otporna na elektrošokove, vibracije I eksterne udare, predstavlja odlično
    rešenje za uličnu rasvetu
  •  zamenom starih svetiljki sa živim izvorima svetlosti (koje su predstavljele
    potencijalnu opasnost za zagađenje okoline), novom ekološki zdravom
    rasvetom, daje se značajan doprinos očuvanju životne sredine.

Sopstvena potrošnja u NDC-u

Opis projekta:

Napajanje tehnološke opreme u NDC, rekonstrukcija i zamena glavnih sistema napajanja , invertorskih, agregatskih i mrežnih u zgradi NDCa.

Godina početka/završetka:

2014 – 2015

Lokacija:

Beograd

Investitor:

EMS

Detalji projekta

Tehnički deo

Isporuka i ugradnja sistema napajanja, transformatora, agregata, invertora, aku baterija, razvodnih ormana, ispravljača, oklopljenih sabirničkih sistema.

Povezivanje svih segmenata na nadzorno – upravljački sistem. Zbog specifičnosti namene objekta, radovi su vrhunskom organizacijom izvedeni da nijednog trenutka nije bio ugrožen ili narušen sistem napajanja dispečerskog centra.

Društveni i ekonomski interes

Nakon izvedenih radova povećana je sigurnost napajanja električnom energijom svih vitalnih potrošača u zgradi NDCa a samim tim i sigurnost elektroenergetskog sistema Srbije i međunarodne razmene električne energije, koja ide preko našeg sistema.

 

Tunel Šarani

Opis projekta:

Izvođenje elektromontažnih radova i signalizacije na Tunelu Šarani. Projekat podrazumeva kompletno elektro-mašinsko opremanje tunela i petlji Preljina i Takovo.

Godina početka/završetka:

2016 – 2017

Lokacija:

Tunel Šarani je deo velikog projekta izgradnje auto – puta E763 Beograd – Južni Jadran. Nalazi se na deonici Ljig – Preljina koja je jedna od najopterećenijih na Ibarskoj magistrali

Investitor:

Energotehnika Južna Bačka/Energoprojekt oprema

Detalji projekta

Tehnički deo

Montaža, instalacija i povezivanje sve potrebne opreme i materijala za sledeće sisteme u tunelu: dojava požara, SOS interfon sistem, sistem razglasa, detekcija pristupa, video nadzor, kontrola kvaliteta i strujanja vazduha, sistem radio veza, akvizicija meteo podataka, optička mreža sa aktivnom opremom, sistem za merenje gabarita vozila na ulazima na auto-put, metalne konstrukcije i portalni nosači promenljive video i ostale saobraćajne signalizacije, semafori, antenski stubovi. Sva navedena oprema, kao i rasveta i elektro–energetsko napajanje (TS, DEA, UPS – evi) u tunelu i u drugim tunelima na deonici, kao i na petljama Takovo i Preljina su povezani u integrisano upravljanje deonicom Ljig – Preljina.

Društveni i ekonomski interes

Kao kapitalni infrastrukturni projekat na auto-putu Beograd – Južni Jadran tunel Šarani je od velikog društvenog i ekonomskog interesa ne samo za Srbiju i Crnu Goru već i za druge zemlje u regionu kojima je potreban brži drumski pristup Jadranskom moru. Pored toga, značajno je smanjen broj saobraćajnih nezgoda koje su bile česte na paralelnoj deonici Ibarske magistrale između Ljiga i Preljine.

 

PROJEKTI U TOKU

IZMEŠTANJE ELEKTROENERGETSKIH VODOVA U SEKCIJAMA 6 I 7 NA TRASI AUTOPUTA “MORAVSKI KORIDOR”

Investitor: Bechtl Enka
Lokacija: Opština Kraljevo I Opština Vrnjačka Banja
Početak: 2023

Detalji projekta:
izrada projektne dokumentacij, isporuka materijala I opreme I izvođenje građevinskih I elektromontažnih radova na izmeštanju elektroenergetskih objekata naponskog nivoa 1, 10 (20) I 35 kV

ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE U OKVIRU AUTOPUTA “MORAVSKI KORIDOR”

Investitor: Bechtel Enka UK Limited
Lokacija: Kruševac
Početak: 2020

Detalji projekta:
Projektovanje, isporuka opreme
i izvođenje radova na izmeštanju postojećih elektroenergetskih instalacija na deonici izgradnje novog autoputa “Moravski koridor”

IZGRADNJA OBJEKTA I PRIVODNE INFRASTRUKTURE RADARSKE STANICE BESNA KOBILA

Investitor: Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA
Lokacija: Planina Besna Kobila
Početak: 2020

Detalji projekta:
Građevinski  elektromontažni radovi, arhitektonsko – građevinski radovi, hidrotehnička instalacija, elektroenergetska instalacija, elektromotorni pogoni I centralni sistem za nadzor I upravljanje, telekomnikaciona signalna instalacija itd.

Preuzmite dokument sa specifikacijama svih projekata

Referentna lista